Instrumenty

Zwykle podmioty ekonomii społecznej korzystają z gwarancji i pożyczek. SVC pozwala poszerzyć ten wachlarz o inwestycje kapitałowe, czyli objęcie udziałów lub quasi kapitałowe, czyli niezabezpieczone pożyczki podporządkowane. Oba te instrumenty uczestniczą w ryzyku i ewentualnych zyskach przedsięwzięcia i nie wymagają zabezpieczeń w formie typowej dla zwykłych pożyczek oraz kredytów bankowych.

W zamian za udział w ryzyku przedsięwzięcia, FKIS otrzymuje wynagrodzenie zależne od finansowego sukcesu projektu. Formuła wynagrodzenia (w tym parametry, na których jest oparta) oraz zasady współpracy są regulowane umową inwestycyjną.

Innowacyjne wsparcie, połączone z doradztwem w całym okresie inwestycyjnym (w tym w zakresie prowadzenia firmy), ma na celu podniesienie potencjału przedsiębiorstw społecznych nie tylko w aspekcie finansowym, ale również merytorycznym oraz organizacyjnym.

Maksymalna kwota pojedynczej inwestycji wynosi 1 mln zł. Istnieją następujące możliwości zaangażowania FKIS (w zależności od formy prawnej PES):.

  • objęcie mniejszościowych udziałów,
  • udzielenie pożyczki podporządkowanej,
  • rozwiązanie mieszane (połączenie pożyczki podporządkowanej z objęciem mniejszościowych udziałów).

Kapitał udziałowy

Pożyczka podporządkowana

  • Strategia wyjścia uzgadniana napoczątku inwestycji (wyjście z inwestycji nastąpi najdalej do 2028 r)
  • Wynagrodzenie Funduszu w momencie wyjścia z inwestycji (zysk na sprzedaży udziałów)  – wyjście z inwestycji może być rozłożone na kilka lat

 

  •  Pożyczka długoterminowa (spłacana transzami najdalej do 2028 r.), możliwy długi okres karencji, dostosowany do inwestycji
  •  Koszt finansowania składający się z dwóch elementów:

 – zmiennego oprocentowania odpowiadającego stopie bazowej ogłaszanej przez KE, z możliwością jej obniżenia w przypadku osiągnięcia efektów społecznych oraz

– premii z tytułu osiągnięcia wspólnie zdefiniowanych parametrów ustalanych indywidualnie pomiędzy inwestobiorcą i FKIS