Zasady inwestowania

Kwoty i czas trwania inwestycji

Inwestujemy w podmioty ekonomii społecznej na etapie rozwoju, planujące wyraźnie wyodrębnione przedsięwzięcie prowadzące do:

 • zwiększenia skali działalności,
 • podjęcia nowej działalności/ nowej usługi itp,
 • wejścia na nowe rynki, w tym na rynek komercyjny.

Koniecznym warunkiem brzegowym naszej inwestycji jest choćby podstawowe doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpłatnej. Całkowity budżet inwestycyjny wynosi ok. 11,4 mln zł.

Kryteria przedmiotowe

Podmioty ekonomii społecznej mogą aplikować o finansowanie FKIS jeżeli:

 • realizują przedsięwzięcie biznesowo opłacalne w oparciu o mechanizmy rynkowe,
 • chcą realizować przedsięwzięcie generujące przychody pozwalające pokrywać koszty i pozwolić na obsługę oraz spłatę / wyjście z inwestycji SVC,
 • realizują efekty społeczne:

         – integralnie związane z  wnioskowanym przedsięwzięciem,

         – stanowiące priorytet inwestycji (przynajmniej na równi z zyskiem),

        – mierzalne przynajmniej dwoma zadeklarowanymi wskaźnikami społecznymi, adekwatnymi do skali inwestycji, z których co najmniej jeden będzie zawierał walkę z              wykluczeniem.

 • są przynajmniej samowystarczalne finansowo (przy czym maksymalizacja zysków nie może być celem nadrzędnym), ale nie opierają się na systemie dotacyjno-konkursowym/funduszach publicznych jako podstawowych źródłach finansowania (co nie wyklucza możliwości pozyskiwania przez nie takich środków).

Kryteria podmiotowe

Podmioty ekonomii społecznej mogą aplikować o finansowanie FKIS jeśli mają następujące formy prawne:

 • spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.) o ile instytucje publiczne nie posiadają 25% lub więcej głosów w spółdzielni;
 • podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

          – CIS i KIS;

          – ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r.               poz. 2046, z późn. zm.);

 • organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.),
  spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50% (w tym także spółki non profit tworzone przez podmioty komercyjne);
 • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, z późn. zm.).

Wykluczenia

Z finansowania FKIS nie można skorzystać w przypadku, gdy:

 • przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji finansowej, w której pozyskanie środków z FKIS przesądziłoby o jego przetrwaniu,
 • przedsięwzięcie podlegające finansowaniu nie jest wyodrębnione przynajmniej organizacyjnie,
 • trwałość finansowa przedsięwzięcia zależy od pozyskania przyszłych dotacji/dofinansowań ze środków publicznych (pod uwagę należy wziąć skalę dywersyfikacji źródeł finansowania PS, historię i potencjał PS, powiązane ryzyka),
 • przedmiot działania polega na działalności opiekuńczej niezgodnej z unijną polityką deinstytucjonalizacji
 • finansowaniu podlegać miałyby wyłącznie koszty bieżące, nie prowadzące do rozwoju przedsiębiorstwa,
 • inwestycja mogłaby narazić dobre imię podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie FKIS, niezależnie od efektów biznesowo-społecznych.

Instrumenty

Zwykle podmioty ekonomii społecznej korzystają z gwarancji i pożyczek. SVC pozwala poszerzyć ten wachlarz o inwestycje kapitałowe, czyli niezabezpieczone objęcie udziałów lub quasi kapitałowe, czyli pożyczki podporządkowane. Oba te instrumenty uczestniczą w ryzyku i ewentualnych zyskach przedsięwzięcia i nie wymagają zabezpieczeń w formie typowej dla zwykłych pożyczek oraz kredytów bankowych.

W zamian za udział w ryzyku przedsięwzięcia, FKIS otrzymuje wynagrodzenie zależne od finansowego sukcesu projektu. Formuła wynagrodzenia (w tym parametry, na których jest oparta) oraz zasady współpracy są regulowane umową inwestycyjną.

Innowacyjne wsparcie, połączone z doradztwem w całym okresie inwestycyjnym (w tym w zakresie prowadzenia firmy), ma na celu podniesienie potencjału przedsiębiorstw społecznych nie tylko w aspekcie finansowym, ale również merytorycznym oraz organizacyjnym.

Maksymalna kwota pojedynczej inwestycji wynosi 1 mln zł. Istnieją następujące możliwości zaangażowania FKIS (w zależności od formy prawnej PES):.

 • objęcie mniejszościowych udziałów,
 • udzielenie pożyczki podporządkowanej,
 • rozwiązanie mieszane (połączenie pożyczki podporządkowanej z objęciem mniejszościowych udziałów).
Kapitał Udziałowy
 •  Strategia wyjścia uzgadniana na początku inwestycji (wyjście z inwestycji nastąpi najdalej do 2028 r)
 •  Wynagrodzenie Funduszu w momencie wyjścia z inwestycji (zysk na sprzedaży udziałów) – wyjście z inwestycji może być rozłożone na kilka lat
Pożyczka podporządkowana
 •  Pożyczka długoterminowa (spłacana transzami najdalej do 2028 r.), możliwy długi okres karencji, dostosowany do inwestycji
 •  Koszt finansowania składający się z dwóch elementów:

 – stałego oprocentowania rzędu 2%, oraz

– premii z tytułu osiągnięcia wspólnie zdefiniowanych parametrów ustalanych indywidualnie pomiędzy inwestobiorcą i FK

Okres inwestycyjny

Okres budowania portfela inwestycyjne, w którym przyjmujemy zgłoszenia od zainteresowanych
PES, trwa do 30 czerwca 2023 roku albo do wcześniejszego wyczerpania środków.   Zakończenie spłat wszystkich udzielonych pożyczek podporządkowanych oraz dokonanie wyjścia z dokonanych inwestycji kapitałowych planujemy do końca 2028 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym.