OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza klauzula ma na celu przekazanie Państwu informacji, w jaki sposób oraz na jakich zasadach przetwarzane są przez nas Państwa dane osobowe. Redagując ją uwzględniliśmy wszelkie regulacje prawne odnoszące się do przedmiotowego zagadnienia, w szczególności postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

I. Czyje dane osobowe są przez nas przetwarzane?
FKIS przetwarza dane osobowe następujących osób:
1) osób fizycznych występujących w imieniu inwestobiorcy,
2) osób zatrudnionych w podmiocie ekonomii społecznej, będącej inwestobiorcą lub z którą FKIS nawiązało współpracę,
3) osób będących stronami umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów o świadczenie usług lub innych umów zawieranych z FKIS,
4) innych osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas przetwarzane.

II. FKIS pozyskuje dane osobowe w zakresie niezbędnym do spełnienia określonego celu ich przetwarzania.

Najczęściej przetwarzanymi przez nas danymi są:
1) imię i nazwisko,
2) numer PESEL,
3) data urodzenia,
4) adres zamieszkania,
5) podane przez Państwa dane do korespondencji: adres korespondencyjny, email, telefon kontaktowy,
6) numer i seria dowodu osobistego/paszportu,
7) stan cywilny,
8) dane finansowe niezbędne do oceny zdolności inwestycyjnej,
9) identyfikator internetowy (adres IP).
FKIS może przetwarzać udostępnione dane osobowe zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektroniczne.

III. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W znakomitej większości sytuacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych administratorem Państwa danych osobowych jest Fundusz Kapitałowych Inwestycji Społecznych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prowadzący działalność pod adresem przy ul. Okopowej 56, 01-042 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000810259, NIP: 5272909299, REGON: 384688310 (w niniejszym dokumencie zwany jako „FKIS”). Jako administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli administratorem Państwa danych jest inny podmiot niż FKIS, przekażemy Państwu tę informację w odrębnym dokumencie.
Jednocześnie informujemy, iż zasady przetwarzania danych osobowych określonych niniejszym dokumentem, są przez nas przestrzegane także w przypadku, gdy Państwa dane osobowe zostały nam powierzone przez innych administratorów.

IV. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Wszelkie dane osobowe, którymi dysponujemy w naszych bazach, są przez nas przetwarzane w następujących celach:
1) w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy (umowy inwestycyjnej lub innej umowy zawieranej z FKIS), o ile jest Pan/Pani jej stroną (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy),
2) w celu dochodzenia swoich roszczeń, w tym podejmowania działań windykacyjnych na zasadach przewidzianych w zawartej umowie inwestycyjnej oraz w przepisach powszechnie obowiązujących w sytuacji, gdy nie dokonują Państwo płatności w ustalonych terminach (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora),
3) w celu oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług, tzw. marketing bezpośredni (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes administratora),
4) w celach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z udzielonym zabezpieczeniem spłaty instrumentu inwestycyjnego FKIS (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 lit. a RODO, czyli wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych),
5) w celach związanych z wykryciem nadużyć i zapobiegania im (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora),
6) w celu prowadzenia z Panem/Panią bieżącej korespondencji (papierowej oraz elektronicznej) (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora)
7) w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym rozpatrywanie składanych przez Państwa reklamacji oraz udzielanie na nie odpowiedzi na zasadach przewidzianych przepisami (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO).

V. Inne źródła pozyskania danych
Poza danymi uzyskanymi bezpośrednio od Państwa możemy przetwarzać także inne dane, które są nam niezbędne do dokonania prawidłowej oceny Państwa sytuacji finansowej i podjęcia decyzji o zawarciu z Państwem umowy inwestycyjnej. W tym celu poza źródłami ogólnodostępnymi (w tym Internet) możemy korzystać z informacji
udostępnionych nam przez podmioty, które z nami współpracują.

VI. Programy operacyjne oraz pomoc de minimis
Jeśli korzystacie Państwo z produktów objętych programem operacyjnym, w szczególności, gdy w ramach udzielonego instrumentu zostaje Państwu przyznana pomoc de minimis zastrzegamy, iż Pana/Pani dane osobowe będą dodatkowo gromadzone w innych celach. Wskazujemy, iż w tej sytuacji Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych związanych z obsługą programów operacyjnych, zaś administratorem w zakresie tychże danych może być inny podmiot niż FKIS.

Niezależnie od powyższego wskazujemy jednak, iż FKIS pozostanie administratorem Pana danych osobowych przetwarzanych dla celów związanych z zawieraną umową inwestycyjną lub podejmowanymi przez FKIS czynnościami marketingowymi.

Szczegółowe zasady przedstawionego wyżej rozwiązania opisujemy w odrębnych klauzulach informacyjnych, które zostaną Państwu przekazane wraz z zawartą umową inwestycyjną.

VII. Udostępnienie danych innym podmiotom
Państwa dane osobowe możemy udostępniać także innym podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych lub realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W tym celu, na podstawie zawartych umów o powierzenie danych osobowych oraz przepisów powszechnie obowiązujących podmioty te mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnych zadań, będących przedmiotem wyżej wskazanych umów. Jako administrator Państwa danych osobowych zapewniamy prawidłowość przetwarzania danych osobowych także po stronie podmiotów, którym
przekażemy Państwa dane osobowe.

Wskazujemy, iż Pana dane osobowe możemy powierzyć podmiotom, z którymi współpracujemy w następujących obszarach:
1) infrastruktura IT oraz inne usługi z tego zakresu, usługi prawne, archiwizacja dokumentacji oraz bieżące sprawy związane z wysyłką korespondencji (usługi te są realizowane przez podmiot należący do wspólnej grupy kapitałowej, tj. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie,
2) księgowość oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych (w przypadku danych osobowych pracowników lub innych osób, których dane są przez nas gromadzone).

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IX. Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanego celu, czyli:
1) na czas trwania umowy lub na czas wskazany bezpośrednio w jej treści, a także na czas niezbędny do wykonania wszelkich rozliczeń z nią związanych (dotyczy danych związanych z zawartą umową inwestycyjną lub inną umową),
2) do momentu dochodzenia przez nas wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy (dotyczy danych niezbędnych do dochodzenia przez nas swoich roszczeń, w tym podejmowania działań windykacyjnych na zasadach przewidzianych w zawartej umowie inwestycyjnej oraz w przepisach powszechnie obowiązujących w sytuacji, gdy nie dokonacie Państwo płatności w ustalonych terminach),
3) na czas niezbędny do przeprowadzenia wszelkich procesów pozwalających na wykrycie nadużyć i wprowadzenie tzw. mechanizmów prewencyjnych mających na celu zapobiegnięcie ich ponownemu występowaniu,
4) inne terminy wynikające z przepisów prawa (dotyczy danych niezbędnych do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych), w szczególności terminy zobowiązujące FKIS do archiwizacji dokumentacji inwestycyjnej przez określony czas.

Informujemy, iż przetwarzamy dane w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. W przypadku występowania więcej niż jednego celu właściwym okresem przechowywania jest okres dłuższy.

X. Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Przysługujące Państwu prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych
1) prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii (dostarczymy Państwu kopię danych osobowych, jeśli uprzednio zwrócicie się Państwo do nas o ich udostępnienie, za co możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych),
2) prawo do sprostowania przetwarzanych danych (macie Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a ponadto z uwzględnieniem celów przetwarzania macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia),
3) prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych (macie prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia danych w sytuacji, gdy:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) wycofacie Państwo zgodę, która jest podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych,
c) gdy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a nie zachodzą żadne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania,
d) dane są przetwarzane niezgodne z prawem,
e) dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie polskim lub prawie europejskim.
Powyższe nie będzie mieć jednak zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do:
a) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

b) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa europejskiego lub prawa polskiego,
c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – macie Państwoprawo do żądania ograniczenia przetwarzania w następujących sytuacjach:
a) gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych (na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość),
b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
c) gdy Państwa zdaniem nie potrzebujemy już danych do celów przetwarzania, a są nam one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu).
5) prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub bezpośrednio do Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego)
6) prawo do wniesienia sprzeciwu (macie Państwo prawo do skierowania w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym ewentualnego profilowania; w tej sytuacji nie będziemy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych, chyba że wykażemy istnienie:
a) ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
b) podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

XI. Skarga
Jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujące.

XII. Podanie danych osobowych jako wymóg zawarcia umowy z FKIS
Informujemy, iż w niektórych sytuacjach bez udostępnienia przez Pana/Panią swoich danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy z FKIS, w szczególności:
1) podanie swoich danych osobowych we wniosku o finansowanie z FKIS lub innym wniosku kierowanym do FKIS (w zakresie wskazanym we wniosku udostępnionym przez FKIS),
2) podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy inwestycyjnej lub innej umowy (w zakresie wskazanym przez FKIS),

XIII. Informacja o braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym o braku profilowania)
Informujemy, iż FKIS nie przetwarza Pana/Pani danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Każdy złożony przez Państwa wniosek o finansowanie z FKIS jest weryfikowany przez odpowiedniego pracownika FKIS, który pozostaje z Panem/Panią w stałym kontakcie celem ewentualnego uzupełnienia jego treści.

XIV. Informacja dotycząca prowadzenia przez FKIS korespondencji z klientami
Informujemy, iż FKIS podejmuje działania mające na celu zachowanie wszelkich zasad prawidłowego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych także w obszarze prowadzenia korespondencji, w tym:
1) kieruje korespondencję tylko i wyłącznie pod podane przez Państwa adresy korespondencyjne (lub wskazany przez Pana/Panią adres e-mail),
2) w przypadku przesyłania danych osobowych droga elektroniczną hasłuje jej treść (za pośrednictwem programów umożliwiających zabezpieczania plików z chronioną zawartością za pomocą nadania im odpowiedniego hasła, który pracownik przekazuje Państwu drogą telefoniczną),
3) kieruje wiadomości tylko do ich adresatów,
4) przechowuje korespondencję zgodnie z zasadami bezpiecznego obrotu danymi osobowymi.

Zachęcamy Państwa do stosowania tychże zasad w zakresie kierowania przez Państwa korespondencji do FKIS, w szczególności do:
1) kierowania korespondencji e-mail tylko do pracowników FKIS lub kontrahentów FKIS (w celu weryfikacji tożsamości kontrahenta FKIS w każdym czasie możecie Państwo skontaktować się z nami pod adres wskazany w niniejszym dokumencie),       

2) kierowania korespondencji papierowej tylko pod adres siedziby FKIS lub pod adres zweryfikowanegouprzednio kontrahenta FKIS,
3) w przypadku kierowania wiadomości e-mail rekomendujemy zabezpieczenie Pana/Pani danych osobowych chroniąc dostęp do poufnego pliku z danymi poprzez nadanie mu unikalnego hasła, które należy przekazać pracownikowi FKIS drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej (sms).

XV. Kontakt
Nasze dane kontaktowe:

Fundusz Kapitałowych Inwestycji Społecznych Sp. z o.o.,
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
adres mailowy: fkis@tise.pl