Wykluczenia

Z finansowania FKIS nie można skorzystać w przypadku, gdy:

a. przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji finansowej, w której pozyskanie środków z FKIS przesądziłoby o jego przetrwaniu,
b. przedsięwzięcie podlegające finansowaniu nie jest wyodrębnione przynajmniej organizacyjnie
c. trwałość finansowa przedsięwzięcia zależy od pozyskania przyszłych dotacji/dofinansowań ze środków publicznych (pod uwagę należy wziąć skalę dywersyfikacji źródeł finansowania PS, historię i potencjał PS, powiązane ryzyka),
d. przedmiot działania polega na działalności opiekuńczej niezgodnej z unijną polityką deinstytucjonalizacji,
e. finansowaniu podlegać miałyby wyłącznie koszty bieżące, nie prowadzące do rozwoju przedsiębiorstwa,
f. inwestycja mogłaby narazić dobre imię podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie FKIS, niezależnie od efektów biznesowo-społecznych.